Badania marketingowe
FMCG

Badania Marketingowe

Czym jest market research?

format_quote (za wikipedią) To usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku.

Umożliwiają one zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji, a także zdobycia informacji uzupełniających o szansach na sukces oraz umożliwiają uzyskanie informacji pozwalających zidentyfikować potrzeby i oczekiwania konsumenta, tak by oferta firmy mogła te potrzeby i życzenia zaspokoić.

Badania jakościowe - weryfikacja i analiza

Słabą stronę jakościowych badań rynku stanowi znacznie wyższa cena ich realizacji, co wymusza ograniczenie próby badawczej pod względem jej liczebności. W konsekwencji pojawia się trudność w uogólnianiu wyników na populację generalną.

Naszym rozwiązaniem tego problemu jest:

Staranny dobór respondentów pod kątem:

 • Zmiennych demograficznych i gospodarczych;
 • Stylu życia;
 • Preferencji i doświadczeń zakupowych;
 • Sytuacji zdrowotnej;

Autorska metoda dwustopniowej analizy danych:

 • 1. Metoda ta polega na realizacji dwuetapowego badania. Pierwszy etap polega na uzyskaniu pojedynczych opinii przedstawicieli grupy docelowej za pomocą np. idnywidualnego wywiadu pogłębionego. Ta część badania kończy się analizą danych, która jest potrzebna do rozpoczęcia drugiego etapu, czyli zogniskowanego wywiadu grupowego.

 • 2. Zogniskowany Wywiad Grupowy (Focus), ma charakter eksploracyjny, oprócz uzyskania nowych danych, umożliwiają sprawdzenie wywiadów uzyskanych w pierwszym etapie.

Indywidualne wywiady pogłębione

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI - Individual In-depth Interview) - to metoda badawcza, która polega na rozmowie moderatora z jednym respondentem, bez udziału osób trzecich. IDI bywa wykorzystywane jako rozszerzenie innych metod badawczych. Metoda ta ma na celu poszerzenie wiedzy na temat badanego zjawiska.

Grupy docelowe:

 • Konsumenci;
 • Grupy specjalistyczne (np. lekarze, farmaceuci, personel medyczny, specjaliści różnych dziedzin);
 • Klienci instytucjonalni.

Etapy projektu:

 • Przygotowanie materiałów, scenariusza;
 • Rekrutacja uczestników, wynagrodzenie dla uczestników;
 • Przeprowadzenie badania;
 • Transkrypcja, analiza wyników;
 • Przygotowanie raportu.