Tag: badania świadomości marki (3)

O potrzebie kontroli świadomości marki

W świetle wzrastających nowych technik badawczych należy poświęcić uwagę dotychczas znanym metodą. Niegdyś można było usłyszeć, iż marketing szeptany jest najlepszą formą reklamy. Mimo iż czasy się zmieniły, a na rynku pojawiły się nowe metody, które wspierają badania świadomości marki to nadal można zaobserwować skuteczność wspomnianej wyżej metody tj. marketingu szeptanego.

Mówić tak, aby zostać wysłuchanym

Traktując marketing szeptany jako metodę, którą można wykorzystać w procesie rozpowszechniania i zwiększania znajomości marki należy podkreślić, iż:

 • o marce należy mówić w sposób rozrywkowy;
 • przekaz powinien być chwytliwy i błyskotliwy;
 • treść przekazu winna być łatwo do rozpowszechnienia;
 • przekaz powinien autentycznie angażować odbiorcę.

Istotą marketingu szeptanego jest zostać pozytywnie zapamiętanym, co wzmacnia to, w jaki sposób marka odbierana jest w społeczeństwie, czyli koncentruje się na tym, co dotyczy badań świadomości marki.

Obiecuj tylko to, co możesz dać

Chociaż w marketingu szeptanym chodzi o stworzenie sieci przepływu informacji, w którym kontakty międzyludzkie mają różną częstotliwość to ma się na uwadze także to, w jaki sposób ta informacja się rozchodzi, z wykorzystaniem jakich źródeł i autorytetów.

W marketingu szeptanym należy trzymać się zasady, że nie obiecujemy nic ponad to, co mamy do zaoferowania. Podobnie jest, jeśli przeprowadza się wspomniane badania: nigdy nie mówię o tym, czego nie ma.

Świadomość powinna być pod kontrolą

Można zauważyć, iż różne badania wskazują, iż reklama w takiej formie, jaka jest aktualnie przestaje być już najefektywniejszym sposobem dotarcia do konsumenta. Stąd też badania świadomości marki pozwalają na coś więcej niż marketing szeptany czy reklama. Badania te mają za zadanie:

 • sprawdzić jak nasza marka postrzegana jest w społeczeństwie;
 • wskazać pozycję wobec konkurencji;
 • określić mocne i słabe strony;
 • wzmocnić świadomość marki w społeczeństwie.

Badania dają wiedzę

Co więcej omawiany typ badań pozwala na zebranie wiedzy dotyczących oczekiwań i potrzeb konsumentów, a te jak wiadomo są zmienne w zależności od tego, w jakich warunkach znajduje się jednostka. Należy zwrócić uwagę, iż nad marketingiem szeptanym można stracić kontrolę, nigdy nie mamy pewności kto, komu, w jakim kontekście i dlaczego prześle czy powie daną rzecz. Natomiast co do badań świadomości marki są kontrolowane i odpowiadają konkretnym zapotrzebowaniom ze strony zlecającego badanie.


Badania marketingowe - badania kondycji firmy

Spełnianie oczekiwań rynku oraz gromadzenie maksymalnej ilości informacji wspierających rozwój firmy jest możliwe dzięki badaniom marketingowym, które dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych narzędzi pozwalają na kreowanie długofalowej strategii rozwoju o rzetelne dane.


Planowanie projektu badawczego

Badania marketingowe, które zorientowane są na wydobywanie informacji z zastanej rzeczywistości powinny być:

 • powtarzalne w czasie i realizowane na tych samych jednostkach;
 • realizowane wobec skonkretyzowanego celu;
 • wykorzystane w celu, w którym były przeprowadzane;
 • inspiracją do pogłębiania badanego zagadnienia.

Wobec wielości tematów, które mogą być podejmowane w dziedzinie badań zwraca się szczególną uwagę na ustalenie przebiegu procesu badawczego, który będzie zaakceptowany przez badacza oraz zleceniodawcę badań.

Proces badawczy, który ma służyć pozyskaniu wysokiej jakości informacji musi odpowiadać wcześniej ustalonym wspólnie warunkom. Ponadto projekt badawczy musi wyszczególniać takie czynniki jak:

 • wielkość populacji;
 • czas przebiegu badania;
 • koszt procesu badawczego.

Techniki badawcze - jakościowe

Badania na tzw. próbie przeprowadzane są szybciej oraz mają łatwiejszy dostęp do elementów populacji, gdyż nie potrzebują przebadania każdego jej elementu. Procesy te wymagają także wykorzystania mniejszej ilości narzędzi, co wiąże się z potrzebą wykorzystania mniejszych nakładów finansowych. Ponadto badania marketingowe mogą odnosić się do:

 • ceny produktów;
 • dystrybucji;
 • konceptów opakowań;
 • promocji i reklamy;
 • obecności produktów w mediach;


Realizując badania marketingowe w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® respondenci są starannie dobierani pod kątem zmiennych:

 • demograficznych oraz psychograficznych;
 • aktualnej sytuacji zdrowotnej konsumentów;
 • stylów życia;
 • preferencji i doświadczeń zakupowych;
 • społecznych i gospodarczych.


Realizowane badania o charakterze ilościowym w centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®:

 • IDI, czyli pogłębione wywiady indywidualne, gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia ich w formie diady lub triady;
 • FGI, czyli zogniskowane wywiady grupowe, jak również;
 • przeprowadzanie analiz SWOT;
 • realizacja desk reserach,;
 • prowadzenie studium przypadku, czyli case study.

 

Techniki badawcze – ilościowe

Jakościowe techniki badawcze nie dają pełnej możliwości przełożenia zgromadzonych wniosków na całość badanej populacji. Dzięki uzupełnieniu badań przy pomocy ilościowych technik:

 • CAWI, czyli kwestionariuszy internetowych;
 • FGI, zogniskowanych wywiadów grupowych;
 • PAPI, czyli bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych;
 • wspomaganych komputerowo wywiadów kwestionariuszowych.

Dzięki stałemu dostępowi do bazy aktywnych 100 000 respondentów zarejestrowanych na panelu badanie-opinii.pl oraz internetowej platformie do budowania ankiet SurvGo™ zostaje zapewniona kontrola nad przebiegiem procesu badawczego oraz wygodne projektowanie samodzielnych badań.


Planuj badania - zwiększaj świadomość

Procesy badawcze odnoszące się do badań marketingowych pozwalają na wyszukiwanie informacji koncentrujących się na pogłębieniu wiedzy na temat zastanej sytuacji. Rozumie się przez to poprawienie bieżącej kondycji firmy poprzez wskazanie mocnych oraz słabych stron. Można śmiało powiedzieć, iż badania marketingowe mają za zadanie zwiększyć świadomość na temat wizerunku firmy oraz tego, co dotychczas było realizowane w sposób dobry, a w jakich sferach można wprowadzić zmiany.
 


Kiedy wykonać badanie świadomości marki?

Duże przedsiębiorstwa powinny okresowo badać świadomość marki, aby kontrolować swój wizerunek i móc szybko reagować na niepożądane reakcje otoczenia. Kiedy jednak szczególnie warto je przeprowadzać?

 

W przypadku spadku sprzedaży produktów

 

Rynek jest bardzo turbulentny, dlatego też krótkookresowe spadki sprzedaży są zupełnie normalne. Jeśli jednak wskaźniki od dłuższego czasu pikują należy dociec, co za tym stoi. Przyczyn może być oczywiście wiele, choć w wielu przypadkach odpowiada za to atrakcyjniejsza oferta rynkowych rywali.

 

Warto więc sprawdzić, jak na ich tle prezentuje się firma, co można zrobić właśnie dzięki badaniu świadomości marki. Na podstawie takich badań można uzyskać również wiele innych, wartościowych informacji, w tym o wadach i zaletach produktów przedsiębiorstwa oraz konkurencji. Pozwoli to opracować bardziej szczegółowy plan naprawczy pozwalający na odbudowanie pozycji na rynku.

 

Przy planowaniu rebrandingu

 

Rebranding stanowi proces, którego celem jest zmiana postrzegania marki. W tym celu dokonuje się transformacji jej niektórych elementów, w tym przede wszystkim identyfikacji wizualnej, głównie logotypu i nazwy. Kiedy przeprowadza się rebranding?

 

 • Gdy istnieje potrzeba odświeżenia wizerunku przedsiębiorstwa.
 • Gdy firma chce trafić z ofertą do nowych klientów.
 • Gdy firma chce nawiązać współpracę z innymi podmiotami.
 • Gdy wizerunek jest niespójny.
 • Gdy marka niewystarczająco wyróżnia się na tle konkurentów.
 • Gdy niemożliwe jest odbudowanie reputacji przedsiębiorstwa po kryzysie.

 

Proces rebrandingu musi być jednak przeprowadzony skrupulatnie w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. Właśnie dlatego musi poprzedzać je badanie świadomości marki przeprowadzone na reprezentatywnej grupie osób.

 

W celu zmniejszenia rynkowej przewagi rywali

 

Badanie świadomości marki pozwala też sprawdzić, w jakich obszarach firma traci do największych rynkowych rywali. Jest to szczególnie istotne na wysoce konkurencyjnych rynkach ze znaczną przewagą konkurentów, gdy różnice pomiędzy produktami są w istocie niewielkie.

 

Takie badanie świadomości marki przeprowadza m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które realizuje je dla firm z różnych segmentów. Można dzięki niemu zbadać:

 

 • świadomość spontaniczną – odsetek osób, które bez żadnego wsparcia potrafią wskazać marki dostępne w danej kategorii produktowej,
 • świadomość wspomaganą – odsetek osób deklarujących znajomość marki po przytoczeniu nazwy,
 • świadomość TOM – odsetek osób samodzielnie wymieniających daną markę jako pierwszą w danej kategorii produktowej.

 

Bada się tym samym świadomość marki na tle rynkowych konkurentów i wprowadza działania, które w dłuższej perspektywie czasu dają szansę zmniejszenia tej różnicy.

 

Badania świadomości marki są jak widać niezbędne na różnych etapach istnienia przedsiębiorstwa i co ważne, warto powtarzać je okresowo. Na szczęście można realizować je bardzo sprawnie dzięki współpracy z centrami badawczymi, które przejmują na siebie wykonanie przedsięwzięcia.


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł