Tag: market research (7)Badania marketingowe - badania kondycji firmy

Spełnianie oczekiwań rynku oraz gromadzenie maksymalnej ilości informacji wspierających rozwój firmy jest możliwe dzięki badaniom marketingowym, które dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych narzędzi pozwalają na kreowanie długofalowej strategii rozwoju o rzetelne dane.


Planowanie projektu badawczego

Badania marketingowe, które zorientowane są na wydobywanie informacji z zastanej rzeczywistości powinny być:

 • powtarzalne w czasie i realizowane na tych samych jednostkach;
 • realizowane wobec skonkretyzowanego celu;
 • wykorzystane w celu, w którym były przeprowadzane;
 • inspiracją do pogłębiania badanego zagadnienia.

Wobec wielości tematów, które mogą być podejmowane w dziedzinie badań zwraca się szczególną uwagę na ustalenie przebiegu procesu badawczego, który będzie zaakceptowany przez badacza oraz zleceniodawcę badań.

Proces badawczy, który ma służyć pozyskaniu wysokiej jakości informacji musi odpowiadać wcześniej ustalonym wspólnie warunkom. Ponadto projekt badawczy musi wyszczególniać takie czynniki jak:

 • wielkość populacji;
 • czas przebiegu badania;
 • koszt procesu badawczego.

Techniki badawcze - jakościowe

Badania na tzw. próbie przeprowadzane są szybciej oraz mają łatwiejszy dostęp do elementów populacji, gdyż nie potrzebują przebadania każdego jej elementu. Procesy te wymagają także wykorzystania mniejszej ilości narzędzi, co wiąże się z potrzebą wykorzystania mniejszych nakładów finansowych. Ponadto badania marketingowe mogą odnosić się do:

 • ceny produktów;
 • dystrybucji;
 • konceptów opakowań;
 • promocji i reklamy;
 • obecności produktów w mediach;


Realizując badania marketingowe w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® respondenci są starannie dobierani pod kątem zmiennych:

 • demograficznych oraz psychograficznych;
 • aktualnej sytuacji zdrowotnej konsumentów;
 • stylów życia;
 • preferencji i doświadczeń zakupowych;
 • społecznych i gospodarczych.


Realizowane badania o charakterze ilościowym w centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®:

 • IDI, czyli pogłębione wywiady indywidualne, gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia ich w formie diady lub triady;
 • FGI, czyli zogniskowane wywiady grupowe, jak również;
 • przeprowadzanie analiz SWOT;
 • realizacja desk reserach,;
 • prowadzenie studium przypadku, czyli case study.

 

Techniki badawcze – ilościowe

Jakościowe techniki badawcze nie dają pełnej możliwości przełożenia zgromadzonych wniosków na całość badanej populacji. Dzięki uzupełnieniu badań przy pomocy ilościowych technik:

 • CAWI, czyli kwestionariuszy internetowych;
 • FGI, zogniskowanych wywiadów grupowych;
 • PAPI, czyli bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych;
 • wspomaganych komputerowo wywiadów kwestionariuszowych.

Dzięki stałemu dostępowi do bazy aktywnych 100 000 respondentów zarejestrowanych na panelu badanie-opinii.pl oraz internetowej platformie do budowania ankiet SurvGo™ zostaje zapewniona kontrola nad przebiegiem procesu badawczego oraz wygodne projektowanie samodzielnych badań.


Planuj badania - zwiększaj świadomość

Procesy badawcze odnoszące się do badań marketingowych pozwalają na wyszukiwanie informacji koncentrujących się na pogłębieniu wiedzy na temat zastanej sytuacji. Rozumie się przez to poprawienie bieżącej kondycji firmy poprzez wskazanie mocnych oraz słabych stron. Można śmiało powiedzieć, iż badania marketingowe mają za zadanie zwiększyć świadomość na temat wizerunku firmy oraz tego, co dotychczas było realizowane w sposób dobry, a w jakich sferach można wprowadzić zmiany.
 


Badania marketingowe

Sprawdź ofertę profesjonalnych usług dla Twojej firmy.

 

Badania jakościowe i ilościowe

Działając na rynku od 15 lat specjaliści agencji badawczej BioStat®, opracowali autorski, specjalistyczny model prowadzenia badań marketingowych. Harmonogram eksploracji przebiega w oparciu o badania ilościowe:

 • Wywiady IDI, służące pozyskaniu indywidualnych opinii na temat badanego zjawiska,
 • Wywiady FGI, których celem jest weryfikacja danych uzyskanych w trakcie I etapu badań,
 • W razie potrzeby specjaliści BioStat® uzupełniają dane pozyskane w badaniach jakościowych o informacje z badań ilościowych typu CATI lub CLT.

Dzięki badaniom ilościowym i przedstawieniu danych w sposób liczbowy, można je skwantyfikować na szerszą grupę docelową związaną z badaną usługą, produktem lub zjawiskiem.

 

Badania marketingowe - cel badań

Ciągła obserwacja trendów rynkowych, zainteresowanie zapotrzebowaniem klientów na produkty i usługi, modelowanie elastycznością cenową produktów i usług w stosunku do aktualnej sytuacji gospodarczej społeczeństwa i branży wymaga odpowiedniego typu badań i narzędzi. Badania marketingowe są odpowiedzią na wiele pytań właścicieli dużych i małych firm oraz instytucji, które oczekują prężnego rozwoju w branży oraz uzyskania silnej pozycji na rynku.

Oferta w zakresie badań marketingowych dotyczy szeroko zakrojonych eksploracji związanych opiniami konsumentów, dotyczących produktów i usług w Twojej firmie:

 • Konceptów i prototypów nowych produktów,
 • Idei dotyczących nowych reklam i opakowań (typu storyboard i stilomatiki),
 • Pomiarów obecności produktów w mediach (także w mediach społecznościowych),
 • Badań segmentacyjnych,
 • Określania świadomości marki wśród konsumentów,
 • Ilościowych badań sensorycznych,
 • Weryfikacji reakcji na kampanie reklamowe,

Podczas indywidualnych wywiadów z przedstawicielami grupy docelowej, koordynatorzy badań BioStat® rzetelnie dobierają respondentów, biorąc pod uwagę m.in.:

 • Płeć, wiek, wykształcenie,
 • Miejsce zamieszkania,
 • Styl życia,
 • Doświadczenie zakupowe oraz preferencje w wyborze towarów,
 • Cechy społeczno-psychologiczne respondentów.

 

Doskonałe narzędzia badawcze w rękach ekspertów

Badania marketingowe są realizowane w oparciu o doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia projektów dla wielu firm z branży FMCG oraz medyczno-farmaceutycznej. Koordynatorzy badań są biegli we wszystkich etapach prowadzenia badań:

 • Przygotowania narzędzia badawczego,
 • Opracowania scenariusza badań,
 • Realizacji eksploracji na dwóch etapach badań jakościowych,
 • Rzetelnej analizy zebranego materiału i przygotowania raportu z badań.

Prowadzenie przedsiębiorstwa i wdrażanie planów marketingowych na podstawie danych zdobytych w trakcie badań, pozwoli odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby konsumentów. Stała kontrola rynku oraz analiza efektów z przeprowadzonych akcji promocyjnych i modyfikacji cen da możliwość weryfikacji skuteczności prowadzonych działań.

 

Korzystaj z wyników zdobytych badań, aby rozwijać swoją firmę. Skontaktuj się z nami, aby zdobyć szczegółowe informacje dotyczące badań marketingowych!


Market research. Profesjonalne badania rynku i opinii

Produkty i usługi idealnie dopasowane do potrzeb klientów są podstawą osiągania kolejnych kroków rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa. Rzetelne badania rynku i opinii oparte na ponad 15-letnim doświadczeniu w market research umożliwiają optymalizację strategii marketingowych oraz podejmowanie efektywnych decyzji w biznesie.

 

Poznaj konsumentów dzięki realizacji badań

 

Poznanie potrzeb konsumentów zapewnia przedsiębiorcom możliwość wprowadzenia kluczowych zmian w zakresie: dystrybucji produktów, sektora odbiorców (do których skierowane są towary i usługi), zmiany ceny towarów i usług, stosowania skutecznych kampanii reklamowych. Proces pozyskiwania informacji w toku badań market reserach ma zatem efekty w codziennej praktyce działania przedsiębiorstwa. Wzmocnij pozycję przedsiębiorstwa na rynku, dzięki badaniom profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® w zakresie:

 

 • diagnozowania potrzeb konsumenckich, czyli tzw. insighty konsumenckich,
 • badań konceptów reklamowych i opakowań produktów typu story board/ stilomatiki,
 • badań sensorycznych, czyli badań konceptów i prototypów produktów,
 • badań świadomości marki,
 • badań reakcji na kampanie reklamowe,
 • badań segmentacyjnych,
 • ilościowych badań sensorycznych, czyli Central Location Test,
 • pomiarów dotyczących obecności produktów w mediach.

 

Wszechstronne analizy danych i ich efekty

 

Dopasowanie strategii sprzedażowej firmy i opracowanie planu promocji marki lub produktu należy oprzeć o dane zebrane podczas badań, które najlepiej wskażą charakterystykę rynku w danym sektorze jak również przedstawią obraz konkretnych konsumentów. Dzięki pozyskiwaniu danych w badaniach market research, a następnie ich szczegółowe interpretacji i wyciąganiu wniosków badawczych przedsiębiorstwo ma możliwość:

 • osiągać wyznaczone cele strategiczne,
 • prowadzić konkurencyjną politykę cenową w branży,
 • pozyskać nowych konsumentów towarów i usług,
 • wybierać najlepsze kanały dystrybucji produktów,
 • pozyskać informacje o panujących trendach w branży.

 

Metody badań ilościowych stosowane przez profesjonalistów

 

Badania opinii jak i badania rynku są prowadzone w centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przez specjalistów – naukowców i praktyków, którzy od ponad 15 lat zajmują się zagadnieniami: marketingu, statystyki, socjologii, analityki matematycznej. Prowadząc badania wykorzystujemy sprawdzone metody i techniki badawcze, tj:

 

 • badania telefoniczne – CATI,
 • ankiety online typu CAVI,
 • wywiady bezpośrednie – kwestionariuszowe PAPI,
 • wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo - CAPI.

 

Dane badawcze są również pozyskiwane w efektywnym panelu badanie-opinii.pl, które pozwalają uzyskać informacje w czasie rzeczywistym, jak również dostarczają reprezentatywnych danych. Centrum Badawczo-Rozwojowe udostępnia również możliwość samodzielnego projektowania badań za pomocą narzędzia SurvGo.

 

Autorskie metody badawcze typu jakościowego

 

Stosowanie autorskich metod badawczych tj.: dwustopniowa analiza danych jest dopełnieniem obszernych badań ilościowych. W ciągu wielu lat realizacji projektów z zakresu market research specjaliści BioStat opracowali dwuetapowy cykl wywiadów IDI+FGI służące pozyskaniu nowych informacji na temat konsumentów, sytuacji w branży jak i weryfikacji dotychczas zgromadzonych danych. Metoda opiera się na:

 

 1. przeprowadzeniu cyklu wywiadów typu IDI z przedstawicielami konkretnej grupy, służą one pozyskaniu opinii jednostkowych na dany temat;
 2. przeprowadzeniu wywiadów FGI o eksploracyjnym charakterze, poza pozyskaniem nowych informacji, wywiady służą także zweryfikowaniu danych zgromadzonych w pierwszym etapie badań.

 

Poza wywiadami IDI (indywidulane wywiady pogłębione) oraz FGI ( zogniskowane wywiady grupowe) specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego realizują również jakościowe badania dla przedsiębiorstw tj.: analizy SWOT, desk research lub case study.

 

Skonsultuj się z naszymi ekspertami i wybierz najlepsze metody badań, aby rozwinąć działalność swojego przedsiębiorstwa! Realizujemy badania marketingowe dla:

 • farmacji i sektora medycznego,
 • rynku FMCG,
 • sektora turystycznego.

Biostat.com.pl – market research, Badania rynku, Badania opinii, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, Badania marketingowe, Panel badawczy, Badanie satysfakcji klientów


Branże, w których warto zastosować market research

Market Research {arrow} Czy market research jest dla mojej firmy? W jakich branżach sprawdza się market research i jaki jest główny cel tych działań? Odpowiedź w naszym najnowszym artykule ✅


Kiedy wykonać badanie świadomości marki?

Marketing Research {arrow} Firmy powinny badać świadomość marki, aby kontrolować swój wizerunek i móc szybko reagować na niepożądane reakcje otoczenia. Kiedy szczególnie je przeprowadzać {question}


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł