O metodach pozwalających zbadać ruch turystyczny

Odpowiadając na potrzeby rynku turystycznego przeprowadza się rozmaite procesy badawcze, które mają na celu zrozumienie zachodzących zjawisk, a przy tym wskazanie bodźców pozytywnie oddziałujących na zaistniałe sytuację. W kontekście realizowanych badań ruchu turystycznego można mówić o wieloetapowych procesach, które za główny cel swojego działania upatrują te sytuacje, które mają miejsce w dziedzinie turystyki. Proces badawczy posiada metodę Należy przy tym pamiętać, że wszystkie podejmowane działania w projektach badawczych powinny być nakierowane na zrozumiały cel, który będzie odnosił się do istoty badanego zjawiska. Przy czym wśród metod służących do badania ruchu turystycznego wyróżnia się: metody ilościowe - pozwalają na zrozumienie ilościowego wymiary badanego zjawiska np. dotyczącego częstotliwości odwiedzin danego miejsca; metody jakościowe - nakierowane są na zrozumieniu i obejmują swoich zakresem wszystkie te kwestię, które odpowiadają na pytanie: dlaczego?. Mówiąc o ilościowym wymiarze badania należy wyróżnić takie metody jak: CATI, CAWI, CAPI oraz PAPI. Metoda PAPI a inne Jeśli chodzi o PAPI - są to klasyczne kwestionariusze ankiety, które pozwalają na przeprowadzenie procesu badawczego z wykorzystaniem papierowych narzędzi. Umożliwia to: utrzymanie kontaktu między ankietowanym a ankietującym; objaśnienie pytań zawartych w kwestionariuszu czy też udzielanych odpowiedzi; zbieranie danych w konkretnych miejscach. Inne metody, które zostały przywołane wyżej są innowacyjną alternatywą dla klasycznych kwestionariuszy ankiet. Różnorodność metod pozwala lepiej zrozumieć badane zjawisko Co do pozostałych poszczególnych metod wykorzystywanych w badaniach ruchu turystycznego można powiedzieć, iż: CATI to wywiady telefoniczne przeprowadzane ze wspomaganiem komputera; CAWI to ankiety realizowane w pełni za pomocą Internetu, gdzie nieobecna jest postać ankietera; CAPI to metoda koncentrująca się na przeprowadzeniu bezpośredniego wywiadu z wykorzystaniem mobilnych urządzeń . Każda z tych metod daje inne możliwości oraz otwiera nowe drogi dotarcia do ankietowanego. Jakość procesów badawczych wzrasta! Podsumowując można powiedzieć, że dzięki rozwojowi metod badawczych możliwym jest pozyskiwanie wyników, które w najwyższym stopniu będą odpowiadać zastanej rzeczywistości. Przy czym badania ruchu turystycznego będą mogły być realizowane w odpowiedzi na różnorakie potrzeby i z uwzględnieniem różnych aspektów badanego zjawiska.

badania rynku
Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł